CMR Товарителница - всичко за нея

CMR товарителница

CMR е пътна международна товарителница, която служи като договор между трите страни – изпращачът, превозвачът и получателят на стоката. Такава товарителница трябва да има при всеки извършен международен търговски транспорт на стоки.

CMR товарителницата представлява комплект от 7 с еднаква поредна номерация части:

Част 1: Оригинал – предава се на изпращача след сключване на превозния договор.
Част 2: Предава се на получателя след съответната заверка от негова страна.
Част 3: Остава в превозвача след приключване на превозния договор.
Части 4-7: Използват се за публично-правни, статистически и др. подобни цели, предават се на митническите органи при преминаване на граница, ако бъдат поискани.
По принцип съставянето на товарителницата се извършва от изпращача или от представителя му (митнически агент, спедитор и др.), но се допуска при договореност това да става и от превозвача. Попълва се на пишеща машина или на друго печатащо устройство, като не се допуска зачертаване или поправяне на данните в нея.

В графи от 1 до 15, 19, 21 и 22 се попълва информация от изпращача на товара:
Графа 1 – посочва се точното наименование на изпращача, адреса му и държавата на изпращане.
Графа 2 – посочва се името (фирмата) на получателя, адреса и страната му, както и номерата на телефона и факса или други средства за комуникация.
Графа 3 – Разтоварен пункт, вписва се държавата, града и улицата.
Графа 4 – Товарен пункт, вписва се мястото и датата на натоварване, с оглед евентуалното неспазване срока за доставка.
Графа 5 – Приложени документи, описват се документите за извършване на гранични и други формалности (Карнет TIR, разрешение за износ/внос, сертификати, спецификации и др.).
Графи 6-12 – описват се подробно данните за товара, като знаци и номера, брой колети, вид на опаковката, вид на стоката, статистически номер, брутно тегло в кг., обем в куб.м. Не се допускат обобщени данни като “една партида” и др., а при превоз на опасни товари (Спогодба ADR) трябва точно да е вписан класа, цифрата и буквата. С оглед недопускането на претоварване (свръхтовар), за конкретното превозно средство, теглото трябва да се проверява.
Графа 13 – Указания на изпращача относно някои допълнителни изисквания, касаещи превозната операция.
Графа 14 – Предписания за плащане на навлото, предплатено или дължимо.
Графа 15 – Сумата на наложения платеж, който превозвача трябва евентуално да събере от получателя (словом).
Графа 19 – Специални споразумения, вписват се направените от превозвача забележки, относно размера на поеманата от него отговорност и др.
Графа 21 – вписва се мястото и датата на съставянето на товарителницата.
Графа 22 – подпис и печат на изпращача.

В така попълнената и предадена от изпращача на превозвача товарителница, превозвачът попълва графи от 16 до 18, 20 и 23:
Графа 16 – Превозвач: вписва се наименованието, адреса, страната, номерата на телефона и факса, както и имената на шофьора и регистрационния номер на автомобила.
Графа 17 – Последователни превозвачи: вписва се името, адреса и страната на всеки последващ превозвач, вкл. името на шофьора и регистрационния номер на автомобила, като се иска от него разписка за получаване на стоката с дата и подпис.
Графа 18 – Резерви и бележки на превозвача: вписват се бележки от типа на “Липса на колет №…, 9 торби скъсани” и т.н., бележка по укрепването на товара. Тези отклонения трябва да бъдат отстранени от изпращача или приети от него.
Графа 23 – Подпис и печат на превозвача. При приемане на превоз за обратен товар тази графа само се подписва от шофьора, без да се поставя печат.
Получателят на стоката попълва Графа 24, като вписва мястото и датата на доставката, подписва се и полага своя печат. С това превозната операция приключва, превозвачът предава Екземпляр 2 от товарителницата на получателя, а Екземпляр 3 задържа за себе си.
В Графа 20 от товарителницата се посочват елементите за определяне стойността на навлото и за сметка на кого е то.

Кой може да пише CMR товарителница?

Превозвачът

Фирмата, която изпраща стоките в чужбина

Спедитор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва бисквитки, за да ви предложи по-добро изживяване и качествена услуга. С разглеждането на този уебсайт, вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки.