ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕДИЦИОННИ УСЛУГИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ КЛИЕНТИТЕ – ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА „Д М АУТО СЪРВИС“ ЕООД

„ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД, ЕИК: 203279062, гр. София, наричано по – долу „Спедитор“, извършва срещу възнаграждение спедиционни и превозни сделки на стоки и товари по шосе при условията на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR), вкл. и съпътстващите ги услуги по съхранение, обработване и документно оформяне на стоки и товари. Настоящите Общи условия (ОУ) са приложими към сключените въз основа на подадена от клиент – възложител на дружеството заявка, препращаща към тях, спедиционни и превозни сделки на стоки и товари по шосе. Настоящите ОУ се прилагат в отношенията с ВЪЗЛОЖИТЕЛИ на транспортни услуги и регламентират условията за и отговорността на страните при изпълнението на услугите и свързаните с тях сделки. Настоящите ОУ не регулират отношенията между СПЕДИТОРА и неговите подизпълнители – превозвачите.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящите ОУ се използват следните определения и в посочения тук смисъл:
„СПЕДИТОР“ е „Д М АУТО СЪРВИС“ ЕООД, ЕИК: 203279062, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, град София, ж.к. Бенковски, ул. „Знание“ № 2, вх. Б, представлявано от управителя Добрин Игнатов Добрев. В рамките на тези ОУ значението на термина „СПЕДИТОР“ не се ограничава изключително до определенията, съдържащи се в нормите на Търговския закон, уреждащи договора за спедиция и превоз.
„КЛИЕНТ“ или „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ означава всяко физическо или юридическо лице, за чиято сметка или в чиято полза, или по чието възлагане СПЕДИТОРЪТ сключва превозни сделки и/или извършва превозни услуги.
„СОБСТВЕНИК“ означава всяко физическо или юридическо лице, притежаващо правото на собственост върху СТОКАТА/ТОВАРА към момента на извършване на превоза.
„ПРЕВОЗВАЧ“ или „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ означава физическият изпълнител (Превозвач, Последващият изпълнител, Складов Оператор и др.), нает или ангажиран от СПЕДИТОРА посредством заявка за извършването на организираните от СПЕДИТОРА сделки и услуги.
„ИЗПРАЩАЧ“ означава физическото или юридическото лице, което следва да натовари СТОКАТА на мястото на товарване.
„ПОЛУЧАТЕЛ“ означава физическото или юридическото лице, което следва да приеме доставената от СПЕДИТОРА СТОКА на мястото на разтоварване.
„СТОКА“ или „ТОВАР“ е предметът на услугите и свързаните с тях сделки, извършвани от СПЕДИТОРА или от негов подизпълнител по настоящите ОУ, който включва също и всяка опаковка, контейнер или съоръжение за предпазване на товара при неговия транспорт, обработване, съхранение, натоварване или разтоварване.
„ОПАСЕН ТОВАР“ е ТОВАРЪТ/СТОКАТА, чието съхранение, обработване или транспорт е регламентирано като рисково от законодателството на държавата на ИЗПРАЩАЧА, на ПОЛУЧАТЕЛЯ или държавата, през която преминава ТОВАРЪТ/СТОКАТА, а също така и от приложимите международни разпоредби.
„FTL ЗАЯВКА“ /комплектен товар/ означава заявка за транспорт, с която се възлага превоз на стоки, които заемат цялото товарно помещение на превозното средство, или частичен товар, заемащ цялото товарно помещение.
„LTL ЗАЯВКА“ /по-малко от комплектен товар/ означава заявка за транспорт, с която се възлага превоз на стоки, които не заемат цялото пространство в товарното помещение.
„ТРАНСПОРТНИ ЕДИНИЦИ“ са товарни автомобили, ремаркета и полу-ремаркета, контейнери, вагони, резервоари и всички други съоръжения, специално конструирани за превоз на товари по суша, вода или въздух.
„ОБРАБОТВАНЕ“ са физическите операции, организирани и/или извършвани от СПЕДИТОРА или подизпълнителя му с ТОВАРА/СТОКАТА, включително: разтоварване, натоварване, подреждане, укрепване, опаковане, преброяване, претегляне и др.
„ИНСТРУКЦИИ“ са всички писмени изисквания, които КЛИЕНТЪТ е посочил на СПЕДИТОРА и същият ги е приел за изпълнение.
„СПЕДИТОРСКИ ДОКУМЕНТ“ е всеки документ, който е издаден от името и за сметка на СПЕДИТОРА и е свързан с превоза, складирането или обработването на СТОКИ/ТОВАРИ, в това число товарителница, коносаменти, складова разписка или друг транспортен документ.

I. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

1. Настоящите ОУ уреждат правата и задълженията на страните при извършване на спедиционни и превозни услуги и свързаните с тях сделки, сключени между КЛИЕНТА и СПЕДИТОРА/неговите служители, подизпълнители, пълномощници и лица, действащи по възлагане от и за сметка на СПЕДИТОРА. Същите не се отнасят до отношенията между СПЕДИТОРА и ПРЕВОЗВАЧИТЕ, претоварващите изпълнители и складовите оператори.
2. Настоящите ОУ се прилагат независимо дали горепосочените сделки и услуги се осъществяват, по един от следните начини:
– Срещу заплащане или безвъзмездно;
– По изрична или по подразбираща се договореност или възлагане;
– Като отделна услуга или като част от друга услуга;
– по възлагане на КЛИЕНТА, на ИЗПРАЩАЧА, на ПОЛУЧАТЕЛЯ, на СОБСТВЕНИКА или на други заинтересовани лица.
3. Всички извършвани от СПЕДИТОРА дейности и услуги, сключените договори и подписаните от него документи са подчинени на настоящите ОУ, ако подадената от КЛИЕНТ на СПЕДИТОРА заявка препраща към тях, и на приложимите императивни правни норми, , вкл. Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR), Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (TIR) и Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) /когато това е необходимо/ с всички произтичащи от това права и задължения, включително и рекламации, освен ако страните изрично и писмено са договорили друго. За неуредените от горепосочените актове случаи се прилага българското право, освен ако страните изрично и писмено са договорили друго. КЛИЕНТЪТ и/или СОБСТВЕНИКЪТ безусловно приемат, че при всяко възлагане на дадена дейност с подадена от КЛИЕНТ на СПЕДИТОРА заявка, препращаща към настоящите ОУ, независимо от начина на възлагане, услуга или сделка на СПЕДИТОРА, сключват със СПЕДИТОРА договор, неразделна част от който са настоящите ОУ.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕДИТОРА

4. При извършването на дейностите и свързаните с тях сделки – предмет на настоящите ОУ, СПЕДИТОРЪТ може да действа в качеството си на:
– ПЪЛНОМОЩНИК, в този случай СПЕДИТОРЪТ действа от името и за сметка на КЛИЕНТА и/или СОБСТВЕНИКА и отговаря само за своето виновно поведение при изпълнението на пълномощията си. Правата и задълженията по сключените договори за превоз, за складиране на СТОКИ и за други услуги възникват пряко между страните по сделката – КЛИЕНТ и ИЗПЪЛНИТЕЛ на услугата;
– ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, в този случай СПЕДИТОРЪТ действа от свое име, но за сметка на КЛИЕНТА и/или СОБСТВЕНИКА. СПЕДИТОРЪТ се отчита пред КЛИЕНТА и следва да му прехвърли правата, задълженията и резултатите от сключените сделки;
– ОПЕРАТОР, в този случай СПЕДИТОРЪТ действа от свое име и за своя сметка.
5. СПЕДИТОРЪТ извършва дейността и услугите по сключените от него сделки с грижата на добрия търговец и в разумен срок, освен ако не е уговорено друго между страните.
6. СПЕДИТОРЪТ, независимо от качеството, в което действа, е длъжен да разполага с необходимата организация, персонал и умения за изпълнение на договорените дейности и услуги.
7. СПЕДИТОРЪТ има право, без да е необходимо конкретно изрично съгласие на КЛИЕНТА, да превъзлага извършването на транспорта на свой подизпълнител – ПРЕВОЗВАЧ.
8. СПЕДИТОРЪТ е длъжен да предприеме разумни мерки за изпълнение на ИНСТРУКЦИИТЕ на КЛИЕНТА, като може да предприеме следните действия:
– да уведоми КЛИЕНТА, ако счита ИНСТРУКЦИИТЕ му за непълни, неточни, такива, които ще бъдат трудноизпълними или невъзможни за изпълнение или могат да са свързани с допълнителни разходи;
– да се отклони от ИНСТРУКЦИИТЕ на КЛИЕНТА, когато от конкретните обстоятелства е видно, че същите ще накърнят и увредят интересите му.
9. СПЕДИТОРЪТ, съобразно своите професионален опит, знания и умения, е длъжен предварително да уведоми КЛИЕНТА за пречки, които могат да възпрепятстват изпълнението на заявката.
10. В случай, че след сключването на договора СПЕДИТОРЪТ е узнал за обстоятелства, които биха възпрепятствали изпълнението на договора, той е длъжен да информира КЛИЕНТА и да поиска допълнителни ИНСТРУКЦИИ.
11. Освен ако не е договорено друго в заявката, опаковането, товаренето, подреждането, укрепването и разтоварването на СТОКИТЕ не са задължения на СПЕДИТОРА, като последният не носи отговорност за увреждане на СТОКИТЕ по време на тяхното товарене или разтоварване, или поради липса, лоша или неподходяща опаковка на СТОКИТЕ или неправилно подреждане. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави ТОВАРА за превоз в подходяща и достатъчна опаковка, която да предпазва ТОВАРА от увреждане по време на транспортиране му. Опаковката трябва да бъде суха и чиста, без остри ръбове, издатини или каквото и да е друго, което може да замърси или повреди превозното средство, неговото оборудване или друг товар, превозван заедно с този на КЛИЕНТА. СПЕДИТОРЪТ не отговаря при претоварване на ТРАНСПОРТНАТА ЕДИНИЦА и за евентуално наложените в тази връзка санкции от съответните компетентни органи, като има право да откаже СТОКАТА, която води до претоварването, да бъде натоварена в ремаркето.
12. Освен ако не е договорено друго в заявката, СПЕДИТОРЪТ има право да претоварва СТОКИТЕ от една ТРАНСПОРТНА ЕДИНИЦА на друга и да използва различни места за ПРЕТОВАРВАНЕ – крос-док, с цел да се гарантира навременната и сигурна доставка до крайното местоназначение.
13.
14. Свободното време за товарене/разтоварване на СТОКИТЕ, изчислено от момента на пристигане на превозното средство на мястото на товарене/разтоварване, но не по-рано от времето и датата, посочени в завката, е:
– 3 часа – при транспорт без митнически формалности;
– 24 часа – при транспорт, изискващ уреждането на митнически формалности.
Освен ако не е договорено друго в заявката, в случай че свободното време, описано по-горе, бъде превишено, КЛИЕНТЪТ дължи на СПЕДИТОРА следните неустойки:
– 15 евро за всеки започнат час, но не повече от 150 евро/ден;
– 150 евро за всеки следващ започнат ден забава.
Неустойките, посочени по-горе, не ограничават или изключват правото на СПЕДИТОРА да претендира /освен самата санкция/ също и обезщетение до размера на реално претърпените вреди.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

15. КЛИЕНТЪТ е длъжен да дава конкретни, ясни, достатъчни, навременни и изпълними ИНСТРУКЦИИ относно изпълнението на спедиторския договор, като с акта на възлагане на дадена дейност, сделка или услуга, декларира, че:
– разполага с необходимите права, за да се разпорежда със СТОКИТЕ – предмет на договора;
– има необходимата информация за сделките, за чието изпълнение ангажира услугите на СПЕДИТОРА, включително и за условията на доставка на СТОКИТЕ;
– запознат е с вида, точното количество, свойствата и спецификите на СТОКИТЕ и даденото описание на СТОКИТЕ е пълно и точно за целите, за които СТОКИТЕ се предават на СПЕДИТОРА;
– СТОКИТЕ не са предмет на сделки, забранени в държавата на ИЗПРАЩАЧА, на ПОЛУЧАТЕЛЯ или през която преминава ТОВАРЪТ/СТОКАТА;
– СТОКИТЕ са подходящо подготвени, опаковани, подредени, етикетирани и маркирани за целите, за които се предават на СПЕДИТОРА;
– приема всички права и ограничения на отговорността на СПЕДИТОРА и всички свои задължения и отговорности по настоящите ОУ, включително и задължението да обезщети при определени обстоятелства СПЕДИТОРА срещу разходи, щети, загуби и искове на трети страни;
16. КЛИЕНТЪТ декларира при възлагане на услугата, че:
– стоките са подходящи за превоз в тази транспортна единица и при посочените в заявката условия и са подходящо опаковани, натоварени, подредени и укрепени в ТРАНСПОРТНАТА ЕДИНИЦА;
– заявената ТРАНСПОРТНА ЕДИНИЦА е подходяща за превоза на СТОКИТЕ, които следва да бъдат превозени;
17. Дори когато КЛИЕНТЪТ не носи отговорност, същият е длъжен да обезщети СПЕДИТОРА, в следните случаи:
– за всички данъци, мита, такси, глоби, имуществени санкции, разходи, вреди и отговорности, заплатени или понесени от СПЕДИТОРА или негов подизпълнител при изпълнение на спедиторската заявка;
– по исковете, предявени срещу СПЕДИТОРА от трети лица, вкл. държавни и местни органи, когато тези искове имат за предмет СТОКИТЕ на КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА и услугите на СПЕДИТОРА и стойността им превишава размера и/или обсега на отговорността на СПЕДИТОРА по настоящите ОУ.
СПЕДИТОРЪТ има право да претендира от КЛИЕНТА неустойка в размер на EUR 150 за всеки започнати 24 часа принудителен престой на ТРАНСПОРТНАТА ЕДИНИЦА, по разпореждане на компетентен орган, на митница, граничен пункт или на което и да е място на проверка по време на изпълнение на договора, поради действие или бездействие на КЛИЕНТА или лице, за чийто действия отговоря последният или поради действие или бездействие на трето лице, за които СПЕДИТОРЪТ не отговаря.
18. Горното задължение може да отпадне само ако дължимото обезщетение е изрично включено в договореното възнаграждение на СПЕДИТОРА, или ако разходите, вредите и отговорностите произтичат от виновното поведение на СПЕДИТОРА.

IV. ОФЕРТИ

19. Офертите, дадени от СПЕДИТОРА, са валидни, ако се приемат веднага за незабавно изпълнение. Същите могат да бъдат оттеглени или променени, след като са приети, само ако съдържат изрични уговорки за това. Ако не съдържат изрични уговорки за оттегляне, в случай че вече приетата от СПЕДИТОРА транспортна заявка бъде отменена от КЛИЕНТА по-късно от 14:00 ч в деня преди договорената дата на товарене, то последният заплаща на СПЕДИТОРА следните неустойки: 75 % от навлото, договорено за отменената транспортна заявка, ако превозът не е групажен (LTL), съответно 100 % от навлото, ако превозът е групажен (FTL). Неустойките не ограничават или изключват правото на СПЕДИТОРА да претендира /освен самата санкция/ също и обезщетение до размера на реално претърпените вреди.
20. Цените в дадените от СПЕДИТОРА оферти и сключените от него договори включват само изрично изброените дейности и услуги и се отнасят до стандартни СТОКИ, с нормални размери, тегло и състояние и неизискващи специални условия за транспорт, съхранение и обработка, освен ако не е уговорено друго.
21. При промени в себестойността на дадена част от услугата, които са извън контрола на СПЕДИТОРА, последният има право да промени цените и условията на услугата, като уведоми за това КЛИЕНТА след узнаване на конкретната промяна. СПЕДИТОРЪТ си запазва правото да прилага диференцирани допълнителни такси при наличието на особени обстоятелства във връзка със спецификата на предоставяните услуги и/или на други компоненти на услугите, като например: съществени промени в цените на горивата, доставки в отдалечени места, непокрити от мрежата, последващо пренасочване на товара и други. СПЕДИТОРЪТ може да изиска възстановяване на направени допълнителни разходи, които не са включени в офертната цена, при условие, че е уведомил КЛИЕНТА за наличието на подобни разходи.

V. ЗАЯВКИ

22. Изпълнението на приетите от КЛИЕНТА оферти на СПЕДИТОРА започва в разумен срок след получаване и потвърждаване на конкретната заявка. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави на СПЕДИТОРА в писмен вид, в това число чрез електорнна поща или чрез вайбър, най-късно преди потвърждението на заявката всички подробности, свързани с изпълнението ѝ: тип, тегло, обем, стойност и опаковка на ТОВАРА, подробности за графика за товарене/разтоварване, като определи подходящите места за товарене/ разтоварване, специфичните изисквания, ако има такива, особен интерес, ако има такъв. Ако натоварването, разтоварването или доставянето трябва да станат в определени срокове, това трябва да се договори писмено със СПЕДИТОРА при изричното указание, че не се приема забавено натоварване, разтоварване или предаване. За избягване на всякакво съмнение, не е достатъчно само посочването на определени дати и часове за натоварване, разтоварване или срокове за доставка. Промени на договорените срокове за натоварване или разтоварване или срокове на доставка представляват промяна на първоначално дадената заявка. Веднъж определени срокове за товарене и разтоварване, могат да бъдат променени само с писмено съгласие на СПЕДИТОРА.
23. КЛИЕНТЪТ носи отговорност за всички последици, произтичащи от изпълнението на непълна или неточна заявка. КЛИЕНТЪТ е отговорен за точността и пълнотата на предоставената на СПЕДИТОРА информация, в това число за верността и пълнотата на документите, придружаващи СТОКИТЕ. В случай, че теглото, количеството, обемът, видът на ТОВАРА или каквито и да е други характеристики на ТОВАРА не съответстват на информацията, съдържаща се в заявката или в CMR – товарителницата, или ако превозната документация, необходима за извършване на митнически, ветеринарни, санитарни процедури, за движение по пътищата или други формалности, които следва да се извършват преди предаване на ТОВАРА на ПОЛУЧАТЕЛЯ, липсва или не отговаря на задължителните изисквания в държавите, през чиято територия се извършва транспортът, то КЛИЕНТЪТ е задължен да заплати обезщетение на СПЕДИТОРА съгласно предоставените документи (включително решения на митническите органи) за наложените санкции и за принудително платените от СПЕДИТОРА разходи на съответните органи (или от всяко трето лице (ПРЕВОЗВАЧ), наето от СПЕДИТОРА), както и за всички други разходи, платени от СПЕДИТОРА, които са дължими в резултат на действие или бездействие на КЛИЕНТА във връзка с тази клауза. Ако КЛИЕНТЪТ оттегли потвърдена заявка до 14:00 ч в деня преди договорената дата на товарене, СПЕДИТОРЪТ има право да получи възнаграждение съобразно направените към момента на оттеглянето разходи, но не по-малко от 20 % от уговореното възнаграждение за превоза, независимо дали е започнал вече изпълнението на транспорта или не, освен ако се докаже, че заявката е оттеглена по вина на СПЕДИТОРА.
24. Дори при вече приета заявка, СПЕДИТОРЪТ има право да се откаже да започне или да довърши изпълнението на превоза и дори да отмени заявката, по всяко време, без да бъде отговорен към КЛИЕНТА за вредите, възникнали в резултат от това, в следните случаи:
– Ако натовареният или предназначеният за натоварване ТОВАР не съответства на този, посочен в заявката за транспорт и/или в CMR-товарителницата, включително в случай на ОПАСНИ СТОКИ, които са от забранени или ограничени артикули по ADR или сходни международни или вътрешни актове/;
– Ако по преценка на СПЕДИТОРА СТОКИТЕ не могат да бъдат транспортирани безопасно и законосъобразно;
– Ако опаковката на ТОВАРА е повредена, недостатъчна или неподходяща за естеството на СТОКИТЕ, тяхното тегло, обем и начина на транспортиране, и КЛИЕНТЪТ отказва да ги замени;
– ако има разумно основание да смята, че заплащането на разходите и на възнаграждението му не е обезпечено.
В случай, че нарушението в трите хипотези, изброени по-горе, бъде отстранено и СПЕДИТОРЪТ започне или продължи изпълнението на транспорта, СПЕДИТОРЪТ няма да носи отговорност за закъснения или каквито и да е вреди.
25. В случай че КЛИЕНТЪТ поиска промяна на мястото на товарене преди 14:00 ч. в деня преди датата на товарене или промяна на мястото на разтоварване след като камионът е натоварен, СПЕДИТОРЪТ има право да поиска заплащане на EUR 1.5 за всеки допълнителен километър превоз на стандартни ТОВАРИ и EUR 2.30 за допълнителен километър за ТОВАРИ, които се транспортират при контролирана температура в товарното помощение. Всички допълнителни разходи, които могат да възникнат поради гореспоменатите промени, като например разходи за билети за ферибот преминаване на мост/тунел и т.н., също са за сметка на КЛИЕНТА. Ако се иска промяна на мястото на товарене по-късно от срока, посочен по-горе, СПЕДИТОРЪТ има право да откаже заявката, без да носи отговорност за вредите, произтичащи от това.

VI. ИНСТРУКЦИИ

26. Страните не носят отговорност за загуби и щети, настъпили от изпълнението на устни инструкции, които не са потвърдени писмено. Инструкциите, предадени на лица, които не са компетентни или не са упълномощени да ги приемат, се считат за нищожни и не пораждат действие. Всяка страна е длъжна да докаже надлежното и своевременно предаване на инструкциите, на които се позовава, за да се освободи от отговорност и/или за да ангажира отговорността на другата страна.
27. Получените от СПЕДИТОРА писмени ИНСТРУКЦИИ се третират като окончателни пълномощия до отмяната им, с изключение на ИНСТРУКЦИИ СТОКАТА да се предаде на трета страна, които не могат да бъдат отменени, след като СТОКАТА вече е предадена на тази трета страна.
28. Страните са длъжни да се уведомяват незабавно за всички промени в адреса си; в противен случай, всички съобщения се изпращат на последния известен адрес.

VII. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ ОТ СПЕДИТОРА

29. СПЕДИТОРЪТ, съответно негов подизпълнител, приема и предава СТОКАТА по външни признаци /количество, вид, състояние/ и по документи, без да отговаря за вложеното в опаковките съдържание. Освен ако изрично не е изискано в заявката на КЛИЕНТА, СПЕДИТОРЪТ няма задължение да инспектира ТОВАРА вътре в опаковката.
30. СПЕДИТОРЪТ не дава и не приема обвързващи декларации за съдържанието, теглото, стойността и състоянието на СТОКАТА, като даденото обичайно потвърждение за приемане на СТОКАТА не е доказателство за тези данни. Освен ако не е уговорено друго в заявката, по своя собствена преценка СПЕДИТОРЪТ има право да отвори и провери ТОВАРА от съображения за безопасност и сигурност.
31. СТОКИТЕ се смятат за приети от СПЕДИТОРА, когато КЛИЕНТЪТ ги предаде на всяко лице, действащо за сметка на СПЕДИТОРА и предаването се извърши в съответствие с инструкциите на СПЕДИТОРА.
32. СПЕДИТОРЪТ е длъжен да инспектира, да поддържа състоянието и да поправя СТОКИТЕ и опаковката им само по изрично споразумение с КЛИЕНТА. В случай, че СТОКИТЕ/ТОВАРИТЕ достигнат до СПЕДИТОРА или негов подизпълнител във видимо увредено състояние, той е длъжен да установи повредите, да уведоми КЛИЕНТА и да запази правата на последния на иск срещу ИЗПРАЩАЧА на стоката. Счита се, че увреждането е известно на СПЕДИТОРА, ако е било вписано в CMR-товарителницата за превоза.
33.
(1) СПЕДИТОРЪТ приема само по изрична писмена договореност, основана на декларацията на КЛИЕНТА, СТОКИ, които: са извънгабаритни, тежки или лесно разваляеми товари, и/или представляват опасност за човешкото здраве и живот, за всякакво имущество или за околната среда, и/или изискват специален режим и приспособления за транспорта, съхранение или манипулиране. Ако СТОКИТЕ бъдат предадени на СПЕДИТОРА без горепосочената декларация и/или ако същата не е пълна и точна, КЛИЕНТЪТ носи отговорност за всички произлезли от това разходи, щети, даже когато няма виновно поведение от негова страна.
(2) При предаване на ОПАСНИ ТОВАРИ, в допълнение на задълженията по-горе, КЛИЕНТЪТ е длъжен:
– Да обяви клас опасност и класификационен номер и да предаде СТОКАТА опакована и маркирана в съответствие с приложимото вътрешно и международно законодателство;
– Да даде на СПЕДИТОРА писмени ИНСТРУКЦИИ (включително декларация на товародателя за ОПАСЕН ТОВАР и/или необходимите ТРЕМ-карти) за:
характера на опасността и осигурителните мерки за предотвратяването ѝ при съхранението, манипулирането и транспорта на СТОКАТА;
мерките, които следва да се вземат в случай на авария засягаща ОПАСНАТА СТОКА, включително и помощта, която следва да се окаже на хората, влезли в контакт със СТОКАТА или с отделилите се от нея вещества.
Ако СПЕДИТОРЪТ не изпълни някое от гореизброените задължения, КЛИЕНТЪТ носи отговорност за всички произлезли от това разходи, щети, даже когато няма виновно поведение от негова страна.

VIII. ЕКСПЕДИРАНЕ НА СТОКИТЕ ОТ СПЕДИТОРА

34. Даже ако КЛИЕНТЪТ предаде СТОКАТА, придружена с транспортен документ, СПЕДИТОРЪТ може да я експедира с нов транспортен документ, показващ КЛИЕНТА и/или СПЕДИТОРА като ИЗПРАЩАЧ. Освен по изрично писмено договаряне, СПЕДИТОРЪТ не носи отговорност за датите на експедиция и на пристигане на СТОКИТЕ и за срока на доставка.
СПЕДИТОРЪТ не е длъжен да превозва, съхранява или обработва СТОКАТА на КЛИЕНТА отделно от стоките, предоставени му от други клиенти, освен ако в заявката изрично не е уговорено противното.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

35. Събития извън контрола на СПЕДИТОРА и които частично или изцяло препятстват изпълнението на договорните му задължения, го освобождават от задължения и отговорност по съответната спедиторска заявка за времетраенето на тези събития. В гореописания случай СПЕДИТОРЪТ има право да развали договора, даже когато същият е частично изпълнен, като положи разумна грижа за запазване на интересите на КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА.

X. МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ

36. КЛИЕНТЪТ е длъжен предварително да обяви митническия режим, при който предава СТОКАТА на СПЕДИТОРА, както и да предаде всички необходими данни и документи за митническото манифестиране и митническото оформяне на СТОКАТА. СПЕДИТОРЪТ не носи никаква отговорност за пропуски и грешки на КЛИЕНТА относно тези публични задължения. Последиците, произтичащи от пропуски и грешки на КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА в тази насока, са изцяло за тяхна сметка. Освен ако е уговорено друго, СПЕДИТОРЪТ има право да изиска от КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА на СТОКАТА предварително заплащане или обезпечаване на дължимите митни и данъчни сборове и такси.
37. КЛИЕНТЪТ и/или СОБСТВЕНИКЪТ са длъжни своевременно да уведомят СПЕДИТОРА за всички публични задължения, които съществуват във връзка с предадените на СПЕДИТОРА СТОКИ. СПЕДИТОРЪТ не носи никаква отговорност за пропуски и грешки на КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА относно тези публични задължения. Последиците, произтичащи от пропуски и грешки на КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА в тази насока, са изцяло за тяхна сметка.
38. СПЕДИТОРЪТ спазва законовите митнически режими, доколкото му е дадена правилна и точна информация за тях съобразно вида на СТОКАТА, и не е задължен да изпълнява ИНСТРУКЦИИ на КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА, водещи до митнически нарушения.

XI. ПРЕДАВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИТЕ ОТ СПЕДИТОРА

39. СПЕДИТОРЪТ има право да предаде СТОКАТА, на всяко пълнолетно лице, принадлежащо към домакинството или предприятието на ПОЛУЧАТЕЛЯ или на лице, което има право да получи същата, съобразно представените на СПЕДИТОРА документи. Предаването на лице, посочено в предходното изречение, освобождава СПЕДИТОРА от отговорност. При предаването се прилагат по аналогия разпоредбите на чл. 29 до чл. 31, посочени по-горе.
40. Предаването на СТОКАТА на ПОЛУЧАТЕЛЯ е под условие за заплащане на всички дължими разходи (освен ако не е уговорено друго), като при отказ за плащане се счита, че е налице отказ от приемане на СТОКАТА. При отказ на ПОЛУЧАТЕЛЯ да заплати част от или всички дължими с наложен платеж разходи се счита, че има отказ от приемане на СТОКАТА.
41. Ако КЛИЕНТЪТ, СОБСТВЕНИКЪТ или ПОЛУЧАТЕЛЯТ не приемат СТОКАТА на мястото, където и/или по времето, когато СПЕДИТОРЪТ има право да изиска приемане, СПЕДИТОРЪТ може с или без предварително уведомление да се разпореди със СТОКАТА по свой избор, като избере един от посочените по-долу начини:
– Да върне СТОКАТА при ИЗПРАЩАЧА, като изиска заплащане на всички възникнали при това разходи и на обичайното си възнаграждение.
– Да постави на склад СТОКАТА, като при това отговорността на СПЕДИТОРА за СТОКАТА се прекратява и всички разходи са за сметка на КЛИЕНТА, даже когато складът принадлежи на СПЕДИТОРА.
42. СПЕДИТОРЪТ има право да продаде или по друг разумен начин да се разпореди със СТОКИ, които не могат да бъдат предадени в съответствие с ИНСТРУКЦИИТЕ на КЛИЕНТА/ СОБСТВЕНИКА, при следните условия:
– с 30-дневно предварително предупреждение до КЛИЕНТА;
– когато КЛИЕНТЪТ и/или другите правоимащи страни не могат да бъдат открити и/или не дадат изпълними ИНСТРУКЦИИ и/или не заплатят законно дължими суми – след изтичане на 90-дневен срок от датата, на която СТОКИТЕ е следвало да бъдат приети от ПОЛУЧАТЕЛЯ;
– без предварително предупреждение за лесно разваляеми СТОКИ, за СТОКИ, които са погинали/развалени и/или чието съхранение може да причини щети на СПЕДИТОРА или на трети страни, или противоречи на приложимите правни норми.
43. В случаите, посочени в предходния член, СПЕДИТОРЪТ се разпорежда със СТОКАТА за сметка на СОБСТВЕНИКА и е длъжен да постави на разположение на правоимащия сумата от продажбата след приспадане на разноските. Ако тези разноски надвишават сумата от продажбата, СПЕДИТОРЪТ има право да получи разликата.

XII. ЗАСТРАХОВАНЕ НА СТОКАТА

44. Застраховането на СТОКАТА се извършва за сметка на КЛИЕНТА и само по изрично негово писмено искане, указващо застрахователната стойност и покритите рискове, като при това, СПЕДИТОРЪТ не се ползва с правата на Застрахован и не носи отговорност като Застраховател, когато застраховката е сключена от името и за сметка на КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ няма право на иск срещу СПЕДИТОРА по сключената. СПЕДИТОРЪТ има право на възнаграждение за извършване на застраховка за стоката, за обработване на застрахователни искове и за инкасиране на застрахователното обезщетение по възлагане от КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА.
45. При настъпване на застрахователно събитие се счита, че СПЕДИТОРЪТ е изпълнил задълженията си, когато е взел разумни мерки за запазване на интересите на КЛИЕНТА и на правата му по застраховката и е прехвърлил правата си по застраховката (ако същата е сключена от името на СПЕДИТОРА) на КЛИЕНТА, на СОБСТВЕНИКА и/или на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
46. При щети, покрити от застраховка, извършена от името на СПЕДИТОРА за сметка на КЛИЕНТА, СПЕДИТОРЪТ се освобождава от отговорност пред КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА за частта от щетата, която е покрита от застрахователното обезщетение.

XIII. ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА

47. Отговорността на СПЕДИТОРА се определя, изключва и прекратява по начин и до размер, дефинирани в настоящите ОУ.
48. В случай, че в настоящите ОУ се съдържа разпоредба, която ограничава или изключва отговорността на СПЕДИТОРА, КЛИЕНТЪТ или други лица не могат да му противопоставят възражения за непозволено увреждане.
49. Отговорността на СПЕДИТОРА при извършване на услуги, в качеството на Пълномощник или на Търговски представител на КЛИЕНТА, се ангажира само при негова грешка или виновно поведение. Като Пълномощник или Търговски представител, СПЕДИТОРЪТ не отговаря за щетите, причинени на КЛИЕНТА от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на услугите по превозване, складиране и обработване на СТОКИТЕ, освен ако не е положил грижата на добрия търговец при избора на ИЗПЪЛНИТЕЛ. СПЕДИТОРЪТ следва да отчете сделката и да прехвърли на КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА всичките си права по исковете, които има срещу трети страни.
50. Когато действа като ОПЕРАТОР, СПЕДИТОРЪТ носи отговорност за доказаните щети от липси и повреди, произлезли в периода от приемането на СТОКИТЕ под негов контрол до предаването им на ПОЛУЧАТЕЛЯ. СПЕДИТОРЪТ не отговаря за вредите, които се дължат на забава при изпълнение на превоза, когато същата е причинена от неточно изпълнение на задълженията на КЛИЕНТА/ИЗПРАЩАЧА/ПОЛУЧАТЕЛЯ по предаването, товаренето, представянето на документацията или при извършване на други дължими съгласно договора действия.
51. Във всички случаи СПЕДИТОРЪТ отговаря само и единствено за преките липси и повреди на приетата от него СТОКА и не носи отговорност за никакви косвени щети, загуби и пропуснати ползи. При загуба или повреда на част от СТОКАТА, което прави останалата част неизползваема по предназначение, СПЕДИТОРЪТ носи отговорност само за щетата на конкретната част.
52. СПЕДИТОРЪТ се освобождава от отговорност за щети от липси и повреди на СТОКАТА, ако същите са произлезли от:
– изпълнение на ИНСТРУКЦИИ на КЛИЕНТА и действия или бездействия на същия;
– липсата на документирани ИНСТРУКЦИИ на КЛИЕНТА, когато естеството на СТОКАТА и/или на услугата изисква такива ИНСТРУКЦИИ;
– вътрешни и скрити дефекти на СТОКАТА и на нейната опаковка и/или неподходяща, недостатъчна или липсваща опаковка;
– свойствата, присъщи на СТОКАТА и/или на материалите, от които тя е изработена;
– нормално стареене, биологически и физико-химически процеси, обичайно протичащи в СТОКАТА;
– действие на гризачи, молци, плесени и други вредители;
– ниски и високи температури, изсъхване, овлажняване или кондензация на влага в склад или транспортно средство без специално регулиране на температурата и на влажността (освен при изрично споразумение с КЛИЕНТА да се използва специално транспортно средство);
– други атмосферни влияния и последиците от тях при съхраняване или транспорт на СТОКАТА в незащитен от тези влияния склад или транспортно средство със съгласието на КЛИЕНТА;
– военни действия; стачки; взломни кражби; грабеж; действия на въоръжени банди; действия на бежанци и бежански групи, действия на властите и на упълномощени от тях органи и институции; ядрени инциденти и последиците от тях; пожар, земетресение и други природни бедствия; обстоятелства, които имат характер на непреодолима сила, и други обстоятелства, които СПЕДИТОРЪТ не може да предвиди и/или последиците от които не може да предотврати с разумна грижа и старание.

XIV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО

53. Без да противоречи на дефинираните в чл. 56 ограничения, дължимото от СПЕДИТОРА обезщетение при щети и/или липси на СТОКАТА не може да надвиши стойността на увредената или липсваща СТОКА по времето и на мястото, където СТОКАТА е била приета от СПЕДИТОРА.
54. Тази стойност се определя по борсовия курс или при липса на такъв – по текущата цена на пазара, или при липса на такава – по обичайната стойност на стоките от същия вид и качество.
55. Дължимото от СПЕДИТОРА обезщетение се изплаща в български лева, като се изчислява, при необходимост, по централния курс на Българска народна банка на датата, на която е възникнала щетата, а ако тази дата е неизвестна – по курса за датата, на която е установена щетата. Когато се дължи обезщетение на чуждестранно лице, обезщетението може да се изплати съобразно определената в предходния член стойност и съгласно валутния курс, указан в предходното изречение.
56. Когато отговорността на СПЕДИТОРА произтича от задължителните разпоредби на закон и/или международен акт, които не могат да бъдат изменени или отменени с договор, дължимото обезщетение се определя в съответствие с разпоредбите на този закон и/или международен акт, но във всички случаи, обезщетението за щети от липси и повреди на СТОКАТА се ограничава до:
– СПТ (SDR) 2,00 на килограм бруто тегло липсваща/повредена СТОКА, но не повече от СПТ (SDR) 666,67 на колет или пратка при превози по воден път и при комбинирани превози в международно съобщение, включващи отсечка по вода, при които не може да се установи мястото на настъпване на липсата/повредата.
– СПТ (SDR) 8,33 на килограм бруто тегло липсваща/повредена СТОКА при превози по шосе и/или по железница в международно съобщение.
– при превоз по въздуха отговорността на СПЕДИТОРА е ограничена до лимитите, установени в Конвенцията за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, подписана в Монреал на 28 май 1999 г. или Международната конвенция за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, подписана във Варшава на 12.10.1929 г., в зависимост от обстоятелството, коя от двете е приложима в конкретния случай.
57. В случай на закъснение при доставката по вина на СПЕДИТОРА, ако правоимащият докаже, че от това е възникнала щета, СПЕДИТОРЪТ заплаща обезщетение до размера на щетата, но не повече от възнаграждението му за дадената сделка/услуга.
58. При всички други искове, дължимото от СПЕДИТОРА обезщетение се ограничава до по-малката от следните суми:
– стойността на СТОКИТЕ, предмет на конкретната сделка между СПЕДИТОРА и КЛИЕНТА, но не повече от СПТ (SDR) 2,00 за килограм бруто тегло с максимум до СПТ (SDR) 666,67 на колет или пратка,
или
– СПТ (SDR) 50.000 за всяка отделна сделка.
59. Когато обезщетението, което СПЕДИТОРЪТ заплаща, е равно на пълната стойност на СТОКИТЕ, определена съгласно чл. 54-55 по-горе, КЛИЕНТЪТ или СОБСТВЕНИКЪТ са длъжни да прехвърлят в полза на СПЕДИТОРА правото на собственост върху СТОКИТЕ и всички права, които те имат срещу трети страни във връзка със СТОКИТЕ.

XV. РЕКЛАМАЦИИ. СРОКОВЕ И ПРОЦЕДУРИ

60. Всички щети от липси, повреди и по други причини следва да се документират и да се съобщят писмено на СПЕДИТОРА незабавно, след като събитията, които са повод за рекламацията, станат известни на ощетената страна, но не по-късно от:
– приемането на СТОКАТА от ПОЛУЧАТЕЛЯ при явни липси и повреди на СТОКАТА;
– 7 (седем) дни след доставката при скрити липси и повреди на СТОКАТА;
– 21 (двадесет и един) дни след договорения или обичаен срок за доставка при забавена доставка, или при недоставяне на СТОКАТА;
– 30 (тридесет) дни след събитието при всички останали случаи.
61. При неспазване на сроковете и процедурите, описани в предходната точка, се счита до доказване на противното, че липсите, повредите и щетите са настъпили след предаване на СТОКАТА от СПЕДИТОРА.
62. Срокът за предявяване на доказана рекламация срещу СПЕДИТОРА е 3 (три) месеца и тече съгласно разпоредбите на чл. 65 от настоящите ОУ.
63. Когато превозът е извършен по условията на международен акт, се прилагат уведомителните и рекламационни срокове, предвидени в същата. Рекламацията е законно предявена само когато КЛИЕНТЪТ е заплатил всички дължими на СПЕДИТОРА суми без отлагане, отбив или прихващане.
64. При неспазване на горните разпоредби и когато ощетената страна с действията/бездействието си е осуетила възможността за предявяване на регресен иск срещу виновните трети страни, СПЕДИТОРЪТ може да отхвърли рекламацията, без да се обосновава.

XVI. ДАВНОСТЕН СРОК

65. Давностният срок за съдебни искове, произтичащи от услугите и сделките на СПЕДИТОРА, се определя съгласно българското законодателство и/или приложимите международни актове.

XVII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СПЕДИТОРА. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

66. КЛИЕНТЪТ е длъжен да изплати на СПЕДИТОРА всички дължими суми на падежа им, без отлагане, отбив или прихващане, независимо дали тези суми представляват дължимо възнаграждение за оказани услуги, или са понесени от СПЕДИТОРА разходи и щети. Предявяването на рекламации не освобождава КЛИЕНТА от задължението му да заплати възнаграждението за извършения превоз.
67. Освен ако е уговорено друго, всяка дължима сума е изискуема и КЛИЕНТЪТ е в просрочие след изтичане на 10 (десет) дни от датата на изпращане и/или предаване на фактурата на СПЕДИТОРА за КЛИЕНТИ в страната и 14 (четиринадесет) дни от датата на изпращане и/или предаване на фактурата за КЛИЕНТИ зад граница.
68. При просрочени плащания с настъпил падеж, платецът по фактурата дължи неустойка, в размер на ОЛП + 20 пункта за всеки ден забава, но не повече от стойността на съответното плащане.
69. Даже когато СПЕДИТОРЪТ е приел ИНСТРУКЦИИ да събере само част или всички дължими му суми и възнаграждения от трета страна, КЛИЕНТЪТ винаги остава солидарно отговорен за заплащането на тези суми на падежа им.
70. СПЕДИТОРЪТ има право да предяви иск за всички дължими суми, както срещу КЛИЕНТА, така и срещу ИЗПРАЩАЧА, ПОЛУЧАТЕЛЯ и/или СОБСТВЕНИКА на СТОКИТЕ.
71. СПЕДИТОРЪТ има право да изиска частично или пълно предплащане или обезпечение за всички разходи по изпълнението на поръчката и за възнаграждението си.
72. СПЕДИТОРЪТ има правото да вземе всички разумни мерки, включително и да се разпореди със СТОКИТЕ по своя преценка, за да си осигури възстановяване на разходите и щетите, понесени при изпълнение на спедиторската поръчка, освен ако същите са причинени по вина на СПЕДИТОРА.
73. СПЕДИТОРЪТ е кредитор с право на задържане/законен залог, което упражнява по реда на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите и всички други приложимите правни норми, свързани с правото на задържане в Република България, като обезпечение на плащането на възнаграждението и/или каквато и да е друга сума, която му се дължи съгласно заявката и настоящите ОУ, включително на разходите за възстановяването ѝ. Това право на задържане/залог може да се упражни не само при липса на плащане по повод конкретна сделка или услуга, но и спрямо каквито и да е задължения, съществуващи по всяко време, включително по други договори. СПЕДИТОРЪТ може да упражни право на задържане/залог по всеки разумен начин, включително чрез продажба или разпореждане със СТОКИТЕ. СПЕДИТОРЪТ не носи отговорност за каквото и да е забавяне при доставка на СТОКИ, както и за всякакви допълнителни разходи на ПОЛУЧАТЕЛЯ, за които последният вече е претендирал или може да претендира пред КЛИЕНТА, или за каквато и да е вреди, претърпени от него. Освен върху СТОКИТЕ, това право се простира и върху всички други намиращи се в разпореждане на СПЕДИТОРА стоки, ценни книжа и парични суми, които са собственост на неизправния длъжник или са предадени от него в хода на изпълнение на сделката.
74. При никакви обстоятелства КЛИЕНТЪТ няма право да задържа или прихваща суми, дължими на СПЕДИТОРА, без изричното съгласие на последния, изразено в писмена форма.

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

75. Когато СПЕДИТОР в България превъзлага изпълнението на част или целия спедиторски договор на междинен СПЕДИТОР зад граница, в отношенията между българския и чуждестранния СПЕДИТОР се прилагат общите условия на българския СПЕДИТОР, освен ако е договорено друго.
76. При превъзлагане на част от или целия спедиторски договор на български междинен СПЕДИТОР, в отношенията между първоначалния и междинния СПЕДИТОР се прилагат настоящите ОУ, при което първоначалният СПЕДИТОР се явява в ролята на КЛИЕНТ по тези ОУ.
77. За всички неуредени с настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на конкретния спедиторски договор, приложимите международни конвенции и законодателството на Република България.
78. Всички спорове, които произтичат от или се отнасят до настоящите ОУ, включително и споровете, произтичащи от или отнасящи се до неговото тълкуване, анулиране, изпълнение или прекратяване и не могат да бъдат разрешени чрез преговори, както и споровете за попълване или пропуски в тях или в тяхното привеждане в съотвествие, съобразено с нововъзникнали обстоятелства, ще се разрешават от компетентния български съд в град София. Приложимо право е действащото българско законодателство.
79. В случай че отделни клаузи от настоящите Общи условия са изцяло или частично недействителни, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или обвързващата им сила. Всяка недействителна клауза следва да бъде заменена по право от съответната повелителна правна норма.

Настоящите ОУ са приети и влизат в сила на 22.11.2021 г. и заменят всички предишни техни версии.