ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИ НА „Д М АУТО СЪРВИС“ ЕООД

„ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД e дружество, занимаващо се с вътрешен и международен автомобилен транспорт на товари и е администратор на лични данни съгласно изискванията на действащото българско и европейско законодателство (Общия регламент относно защитата на лични данни ЕС 2016/679 (GDPR)). За нас е важна защитата на Вашите лични данни и зачитането на Вашите индивидуални права.
 
Към кого са адресирани настоящите Правила?
В изпълнение на нашите задължения като администратор на лични данни ние предоставяме настоящата информация на нашите клиенти, доставчици и други лица, посочени, доколкото при работата си с тях събираме лични данни за физически лица, както и на кандидатите за работа в „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД.
„ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД събира и обработва информация относно следните категории субекти на данни:
Настоящи и потенциални клиенти – физически лица;
Представители на клиенти;
Представители на държавни и регулаторни органи;
Одитори и консултанти;
Пълномощници;
Доставчици на услуги и техни представители;
Подизпълнители, шофьори и техни представители;
Митнически агенти;
Застрахователни брокери;
Аварийни комисари;
Адвокати;
Лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за осъществяване дейността на Дружеството и за извършване на различни дейности по отчитане, разплащане, и др.;
Посетители в офиса и складовата база на „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД;
Други лица, различни от посочените по-горе, които влизат в контакт с „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД или отправят, пряко или непряко, претенции към „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД.
Когато посещавате нашата уеб страница, нашите уеб сървъри рутинно съхраняват технически данни за достъп, като например IP адреса на Вашия доставчик на интернет услуги, информация за използвания интернет браузър, уебсайта от който ни посещавате, както и датата и времето на Вашето посещение. С наличната информация тези данни не могат да се приложат на определено лице.
Използваме тази техническа информация за достъп единствено с цел подобряване на привлекателността и удобството на нашата уеб страница и, ако е необходимо, за ранно откриване на технически проблеми на нашия уебсайт. Използването на IP адреса Ви е технически абсолютно необходимо, за да видите нашия уеб сайт.
Тук включваме Вашето име, e-mail адрес и телефон, събрани, когато предоставите доброволно тези данни, докато попълвате нашите онлайн формуляри за контакт, за да изпратите запитвания за бизнес, заявки за поръчки за нашите услуги или искания за информация. Всички тези данни не се съхраняват на нашия уебсайт, а се изпращат директно до фирмените имейли на Дружеството, които могат да бъдат идентифицирани като такива на нашия уебсайт.
 
Защо „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД събира и съхранява лични данни?
За да предоставим на клиентите си заявения товарен превоз в Република България и извън нея, както и други съпътстващи и допълнителни услуги, е необходимо да съберем определени лични данни. Събираните лични данни са ограничени до минимално необходимите и изисквани от приложимото законодателство, свързани със сключването на договор с Дружеството и изпълнение на задълженията между страните. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е необходима за тази цел. За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД ще поиска от лицата допълнително съгласие.

„ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД обработва законосъобразно лични данни във връзка със следните цели:
1. Цели, свързани със спазване на законови задължения на „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД;
2. Цели, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите, сключвани с „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
3. Цели, свързани с легитимния интерес на „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД или на трети лица;
4. Цели, за които субектът на данни е дал съгласие за обработване на данните му.
Целите за обработване на лични данни от страна на „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД, свързани със спазване на законови задължения, включват:
1. Събиране на вземания, дължими към „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД, включително и чрез възлагане на трети лица;
2. Дейности, свързани с изпълнението на транспортни услуги;
3. Правни дейности, свързани с изготвяне на отговори и жалби до държавен орган, отговори на запитвания от съдебен орган, изготвяне на юридически становища и документи;
4. Други дейности по изпълнение на законови задължения (данъчни, счетоводни, регулаторни и др.) на „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД, свързани с представяне/отчитане на информация към компетентни държавни и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи.
Предоставените от кандидатите за работа лични данни ще бъдат използвани за целите на извършване на подбор от страна на „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД и сключване на трудов договор с одобрения кандидат.
Обработването на данните е свързано и с цел безпрепятствено протичане на работния процес, охрана на имущество, осигуряване на сигурността, безопасността и реда в охраняваните места, превенция и предотвратяване на кражби и други злоупотреби, както и съдействие на компетентни органи.

Какви лични данни събираме и обработваме?
Ние обработваме идентификационни данни на физически лица от изпратени от клиенти заявки за сключване на договори съобразно извършваната от нас дейност и на физически лица – представители на наши подизпълнители за целите на извършване на превъзложените им транспорти. Не изискваме събирането на специална категория лични данни, но съзнаваме възможността да ни бъдат предоставени такива и следва да ги третираме като такива.
Ние събираме информация за кандидати за работа, която те лично ни предоставят, като биографични данни, автобиографии, копия на относими документи, трудови характеристики, референции, информация за контакт – адрес, телефон, имейл.
В офисите и складовите бази на „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД се осъществява видеонаблюдение, като се създават видеозаписи, които съдържат лични данни на посетителите. Съхраняваните данни са свързани с човешкия образ и характерните черти на посетителите.

Кой има право да обработва „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД предоставените Ви на лични данни?
За целите, посочени в настоящите Правила, приложими към договорите за превоз, „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД може да превъзлага дейности по обработване на личните данни на субектите на данни на трети лица – обработващи лични данни, съобразно и в рамките на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни. Това ще става само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложените им от „Д М АУТО СЪРВИС“ ЕООД дейности. Обработващите лични данни действат от името на Дружеството и са задължени да обработват личните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на „Д М АУТО СЪРВИС“ ЕООД, като няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин информация относно субектите на данни за други цели освен за целите, посочени в настоящите Правила.

Препращаме ли и споделяме ли личните ми данни с други организации или лица?
„ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД си запазва правото да предава лични данни относно клиентите си на свои подизпълнители на услуги, които са сключили договор с Дружеството, както и относно подизпълнителите ни на клиентите. Тези търговски партньори прилагат и спазват законодателството в областта на личните данни, а когато са дружества извън ЕС, „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД има търговски отношения с тях единствено, ако предоставят достатъчно гаранции за защита на личните данни и при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство. При предоставяне на лични данни на наши клиенти/подизпълнители, ние изискваме гаранция, че Вашите лични данни ще се използват само и единствено за целта, за която са предоставени.
Всички трети страни, които могат да получат личните данни, са задължени да ги пазят по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване, в съответствие с процедурите, изградени от „Д М АУТО СЪРВИС“ ЕООД.
Получатели на личните данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхраняваме и пазим личните данни, които събираме, и в какъв срок?
„ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на приложимото европейски и българско законодателство. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална. Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от предвиденото в нормативните актове и разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. Лични данни на клиенти и подизпълнители, които имат сключен договор с „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД, ще бъдат съхранявани 6 години от прекратяване на договора, освен ако не е налице друг нормативно определен срок.
Предоставените от кандидатите за работа лични данни ще бъдат обработвани, докато приключим процеса на подбор и избор на подходящи кандидати за съответната позиция. За неизбраните кандидати предоставените лични данни се унищожават не по-късно от шест месеца след приключване на процедурата по избор на кандидати. В случай че кандидатът е изразил съгласие, личните данни ще бъдат запазени и съхранявани през следващите дванадесет месеца, за да бъдат използвани при бъдеща нужда от кадри. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.
Записите от видеокамерите се съхраняват от до 30 дни.
„ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД ще предприеме всички изискуеми от закона технически и организационни мерки, за да осигури защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп. Служителите, които имат отношение към обработването на личните данни са запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването на личните данни се осъществява изцяло на принципите на ограниченото събиране и на ограниченото използване, разкриване и съхранение. Периодично се осъществява проверка на всички мерки за сигурност в Дружеството, начините на обработка и съхранение на лични данни в изпълнение на поставените цели.
При постигане на целта и изтичане на нормативно определените срокове, Дружеството ще заличи Вашите данните. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба.

На какво основание обработваме Вашите данни?
При предприемането по искане на клиент на стъпки за сключване на договор с нас и при възлагане на превоз на подизпълнител ние обработваме предоставените ни лични данни на физически лица, като тези данни са необходими и при изпълнение на задълженията на „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД по сключения договор с клиента.
Основанието, на което обработваме личните данни на кандидати за работа, е съгласие, изразено чрез изпращането на кандидатурата в отговор на публикуваната обява за работа.

Какви са правата Ви по отношение на личните ми данни?
Във връзка с Вашите лични данни имате следните права:
Право на достъп – всички лица, чиито лични данни се обработват, могат да поискат потвърждение от Дружеството дали се обработват личните им данни, с каква цел се осъществява обработването, както и да получат копие от личните данниу които съхраняваме, в пълен обем. За предоставяне на изисканите данни е възможно да поискаме допълнително информация, с да гарантираме Вашата идентичност, съответно, че разполагате с правото да получавате тази информация. В случаите, в които физическите лица изискват една и съща информация, която е била вече предоставена или искането е прекомерно, Дружеството има право да откаже предоставяне на тази информация. Правото на достъп е ограничено от правата и свободите на другите лица, поради което предоставянето на лични данни е изцяло съобразено с това.;
Право на коригиране – всяко физическо лице, чиито данни се обработват от Дружеството, може да поиска от нас коригирането на лични данни, които са неточни и непълни;
Право на ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – можете да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Ограниченото обработване обикновено се свежда до съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява;
Право на заличаване на личните данни свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“ – физическите лица, чиито данни обработваме, имат право да поискат изтриване на личните си данни и да бъдат „забравени“. Това е възможно, в случай, че личните данни:
– вече не са необходими за целите, за които са били събрани и/или договорното правоотношение е изпълнено;
– е оттеглено съгласие, ако обработването се основава на него, съгласно посоченото по-горе;
– е упражнено правото на възражение и др.
Следва да имате предвид, че Вашите лични данни ще бъдат незабавно изтрити/заличени когато: са преминали нормативно задължителните сроковете за съхранение на личните данни, както е посочено по-горе, и са изпълнени целите, за които са били събрани данните. Възможно е личните данни да не бъдат изтрити в посочените срокове, когато са необходими за упражняване защита на интересите на Дружеството, предоставянето им е необходимо по изискване от публичен орган или друго законово изискване;
Право на възражение – имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с конкретния случай. Имате абсолютното право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;
Право на оттегляне на съгласие – в случай, че обработваните от нас данни е свързано с предоставяне на съгласие от Ваша страна, то следва да имате предвид, че е възможно да
оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни ще доведе до тяхното ограничено ползване и/или изтриване. Това е възможно да се случи, единствено след изпълнение на договорните отношения помежду ни и изтичането на нормативно определени срокове, ако са налице такива.
Право на преносимост на данните – когато е правно приложимо, имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или, когато е технически възможно, те да бъдат предоставени на трето лице;
Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране;
Право на жалба – в случай, че при обработката на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният орган в Република България (адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg, тел: 02/91-53-519).
 
Информация относно Администратора на лични данни и длъжностното лице по защита на данните:
Администратор на лични данни: „ДМ АУТО СЪРВИС“ ЕООД
ЕИК: 203279062
Седалище и адрес на управление: област София, община Столична, град София, ж.к. Бенковски, ул. „Знание“ № 2, вх. Б
Адрес за кореспонденция: област София, община Столична, град София, ж.к. Бенковски, ул. „Знание“ № 2, вх. Б
E-mail: office@dmauto-service.com
Телефон за контакт: +359 887313191
Длъжностно лице по защита на данните: Добрин Добрев

Бисквитки
Нашият уеб сайт използва „бисквитки“, за да предложи на посетителите си най-доброто браузърно преживяване, като същевременно научи съществена информация за нашата компания и услуги с цел установяване на дългосрочно бизнес сътрудничество.
„Бисквитките“ са малки оразмерени файлове, съставени от букви и цифри, които ще бъдат съхранявани на компютъра, мобилните или други устройства на потребителя, които са свързани към интернет. Бисквитките се инсталират чрез заявка, изпратена до уеб сървър, браузър (напр. Internet Explorer, Chrome и други). Бисквитките са напълно „пасивни“ (не съдържат софтуерни програми, вируси или шпионски софтуер и не могат да получат достъп до информацията от твърдия диск на потребителя). Самите бисквитки не изискват информация с личен характер, за да бъдат използвани и в повечето случаи те не идентифицират лично интернет потребителите.
„Бисквитката“ има две части: името и съдържанието или стойността на „бисквитката“. Животът на бисквитка е определен. От техническа гледна точка само уеб сървърът, който е изпратил бисквитката, ще има достъп до тази информация отново, когато потребителят се върне към уебсайт, свързан с конкретния уеб сървър.
Има две основни категории „бисквитки“:
Сесийни бисквитки: временно се съхраняват в папката „бисквитки“ на браузъра, за да запомнят, докато потребителят затвори уебсайта или прозореца на браузъра.
Постоянни бисквитки: те се съхраняват на твърдия диск на компютъра или на устройството и се активират отново, когато посетите уеб сайта, създал конкретната „бисквитка“. Устойчивите „бисквитки“ включват други „бисквитки“, поставени от други уебсайтове, различни от тези, които потребителят посещава в конкретния момент. Те също така са известни като „бисквитки от трети страни“. Те запомнят интересите на потребителя, за да осигурят подходяща реклама.
Въпреки това, „бисквитките“ могат да бъдат изтрити от потребителя по всяко време, като се използват настройките на браузъра.
„Бисквитките“ са централната точка на ефективното функциониране на интернет, като помагат за създаването на приятелски навигационно преживяване и адаптиране към интересите и предпочитанията на потребителя. Отказването или деактивирането на „бисквитките“ може да направи някои уеб сайтове неизползваеми. Отказването или деактивирането на „бисквитките“ не означава, че няма да получавате онлайн рекламиране – това означава, че рекламата вече няма да зачита интересите и предпочитанията Ви, показани от Вашето навигационно поведение. Примери за важни подобрения, направени от „бисквитките“ (без да е необходимо удостоверяване на потребител чрез профил):
Съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги;
Оферти, адаптирани към интересите на потребителя – запомняне на пароли;
Запомняне на филтрите за защита на детето по отношение на съдържанието в интернет (опции за семеен режим, функции за безопасно търсене);
Ограничаване на честотата на рекламиране – ограничаване на броя на показванията на реклама за определен потребител на уебсайт;
Осигуряване на подходяща реклама за потребителя;
Измерване, оптимизиране и характеристики на Google Анализ – като например потвърждаване на определено ниво на трафик на даден уебсайт, какъв вид съдържание се визуализира и начина, по който потребителят пристига на уебсайт (например: търсещи машини, директно от други сайтове и т.н.) , Уебсайтовете правят тези потребители анализ за това, че са по-добри за потребителите.
С достъпването на този уебсайт, се активират следните „бисквитки“:
„Бисквитки“ за ефективност: тези „бисквитки“ запомнят предпочитанията на потребителя на този сайт;
Аналитични „бисквитки“: те ни казват, ако сте посетили този сайт преди. Браузърът ни казва дали имате тази „бисквитка“. Ако не, ние ще създадем такъв;
„Бисквитки за географско насочване“: те се използват от софтуер, който установява Вашата държава, напълно анонимни са и се използват само за насочване на съдържанието;
„Бисквитки“ от трети страни, като тези от Google Анализ и споделяне в социалните медии – използваме Google Analytics за измерване на нивото на трафика, вида на визуализираното съдържание и начина, по който потребителят пристига на нашия уебсайт (например: търсещи машини, директно от други сайтове и т.н.). Функциите за социално споделяне са достъпни за посетители, които искат да споделят част от съдържанието ни в социалните мрежи, като GooglePlus, Twitter, Facebook и LinkedIn.

Ако не сте съгласни с начина ни на използване на „бисквитките“, трябва да зададете съответно настройките на Вашия браузър.
Деактивирането на „бисквитките“, които използваме, може да повлияе на Вашето сърфиране като потребител на този сайт.
Приложенията, използвани за достъп до уеб страницата, позволяват запазването на „бисквитките“ по подразбиране. Тези настройки могат да се променят така, че автоматично да блокират администрирането на бисквитки в браузъра или на потребителя, за да бъдат информирани всеки път, когато се изпращат бисквитки в терминала. Подробна информация за функциите и администрирането на „бисквитките“ може да бъде намерена в областта за настройки на браузъра. Ограничаването на използването на „бисквитки“ може да засегне някои функции на уеб страницата.

Използвайки нашия уеб сайт, Вие приемате настоящите Правила.

Настоящите Правила са приети и влизат в сила на 22.11.2021 г. и заменят всички предишни техни версии.